school and education

ติดต่อเรา

025691051

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระ

 

    นายภาคภูมิ ร่มพยอม - ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

    นายภาคภูมิ ร่มพยอม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


 
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระ


นายสมบุญ ทัพทอง - ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสมบุญ ทัพทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายจิราวัฒนา ศรีสว่าง - ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายจิราวัฒนา ศรีสว่าง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายสุทธิชา สุวรรณดี - ตำแหน่ง ครู

นายสุทธิชา สุวรรณดี

ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวตรีนภา กิตติวาณิชวงศ์ - ตำแหน่ง ครู

นางสาวตรีนภา กิตติวาณิชวงศ์

ตำแหน่ง ครู

 
นายธงชนะ  หวานชิต - ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธงชนะ  หวานชิต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
 

 

 

 

Talk to us

085 888 5555