school and education

ติดต่อเรา

025691051

                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางปวีณา เบ็ญจวรรณ - ตำแหน่ง ครู

นางปวีณา เบ็ญจวรรณ

ตำแหน่ง ครู


 


 

นางสาวรัตติยา พุ่มพวง - ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัตติยา พุ่มพวง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสมบูรณ์ หงส์สุนันท์ - ตำแหน่ง ครู

นางสาวสมบูรณ์ หงส์สุนันท์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรัญญา หวังมีอาจ - ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรัญญา หวังมีอาจ

ตำแหน่ง ครู

นายเกริกชัย มาสม - ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายเกริกชัย มาสม

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา วังคะออม - ตำแหน่ง ครู

นางสาวอาทิตยา วังคะออม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวภัทรสุดา เงินยวง - ตำแหน่ง ครู

นางสาวภัทรสุดา เงินยวง

ตำแหน่ง ครู

 

Talk to us

085 888 5555