school and education

ติดต่อเรา

025691051

About Us

                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ที่อยู่เลขที่  ๘๐/๔ หมู่ ๕ ตำบลลำลูกกา         อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  เดิมชื่อว่า“โรงเรียนลำลูกกา” ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในปีแรกได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้ฝากนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลลำลูกกา (โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมในปัจจุบัน) และในปีต่อมา อาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเจริญก้าวหน้า มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน          ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมกับในช่วงเวลานั้นกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายไม่ต้องการให้นักเรียนเข้า ไปเรียนในโรงเรียน   ชื่อดังในกรุงเทพฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นคือ นางทิพรัตน์ เด่นดำรงวิทย์ จึงขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนลำลูกกา เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ใช้อักษรย่อ ต.อ.พ.ล. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอลำลูกกาและสอดคล้องกับ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบเครือ ข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เพื่อสนองนโยบายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ที่ต้องการให้มีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำจังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา

            ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่  ๘๐/๔ หมู่ ๕  ตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา  จังหวัด  ปทุมธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต ๔  โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๙๑๐๕๑  โทรสาร ๐๒ ๕๖๙ ๑๐๕๑๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑    ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 

 

Take a tour

"มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดำรงชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล"

Talk to us

085 888 5555